מחובתו של מבקש הרישיון לקיים את מלא דרישות רשות הרישוי, הייחודיות לכל סוג עסק, כפי שמופיעות בחלק הדרישות הפרטניות – להלן. כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות. זאת, כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

 

הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע):

  • מבנה מגורים – מבנה המיועד למגורים בלבד.
  • מבנה מגורים עם חזית מסחרית – מבנה מגורים שבו מותר מסחר רק בקומה התחתונה.
  • מגורים משולב מסחר – מבנה הכולל קומות מגורים וקומות אחרות המיועדות למסחר
  • כביש ראשי – כביש אלג'ליל, כביש 805 לפי תב"ע ג/ 9354
  • אזור תעשייה ומלאכה – נמצא בצפון מזרח העיר בתב"ע ג/668.
  • שטחים חקלאיים – כהגדרתם בתב"ע.

על מבקש הרישיון לעמוד בהוראות תכנית בניין עיר והתאמת הבנייה והשימוש, להיתר הבניה. בכל סתירה ביניהן לבין האמור להלן – הוראות התב"ע הן הגוברות.

מבקש רישיון זכור : הדין המחייב הוא על פי התב"עות החלות על כל מגרש ומגרש.

 

קבוצה

תיאור העסק טעון הרישוי

דרישות האגף/ המחלקה/ הגורם הרלבנטי

מדיניות העירייה

קבוצה 1 - בריאות, רוקחות, קוסמטיקה

1.1 בית מרקחת

על בית העסק להחזיק מיכל סגור לקליטת פסולת מסוכנת, לרבות תרופות שפג תוקפן מתושבי העיר.

כל פסולת חומר מסוכן, לרבות תרופות, תכשירים רפואיים וחומרים רפואיים אחרים שפג תוקפם והמכיל האמור לעיל, תטופל בהתאם לתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א 1990.

העתקים של תעודות פינוי פסולת החומר המסוכן ישמרו בעסק ויוצגו לרשות על פי דרישה.

אין הגבלה למעט מבנה מגורים

קבוצה 2 - דלק ואנרגיה

2.1 גז, פריט 2.1ה – תיקון מכלים

 

אסור בכל אזורי העיר

2.2 דלק לסוגיו, פריט 2.2 א – תחנת דלק ותדלוק

 

מותר בכל מקום למעט המגבלות המופיעות בהנחיות תכנית המתאר הארצית – תמ"א 18/4, בהתייחס לסוג התחנה .

קבוצה 3 – חקלאות, בעלי חיים

פריט 3.1 – בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

 

בית מטבחיים ובית שחיטה - מותר אך ורק באזור תעשיה או במידה העירייה תקבע אחרת

בית נחירה – אסור בכל אזורי העיר.

קבוצה 4 – מזון

4.2 בית אוכל, פריט 4.2 א'– מסעדה, בית קפה, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום

אסורה הגשה ומכירה של משקאות משכרים בעסק .

מבקש הרישיון יתקין אמצעים למניעת מטרדי עשן וריחות על פי ההנחיות שיועברו אליו על ידי היחידה לאיכות הסביבה, משולש צפוני, במידת הצורך ועל פי הנסיבות.
מבקש הרישיון ישלח ליחידה לאיכות הסביבה משולש צפוני חוזה התקשרות עם חברה המבצעת תחזוקה מונעת ושוטפת, לכל המתקנים למניעת ריחות ועשן, שהותקנו בעסק.

מבקש הרישיון יתקין לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני, מפריד שומן תקני שגודלו ונפחו ייקבעו בהתאם לפעילות העסק. המפריד יתופעל, יתוחזק ויפונה באופן ובתדירות שיאפשרו עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014  ובאופן שלא תיווצר גלישת שמנים או שומנים לצנרת הביוב העירונית.

השומנים והשמנים המפונים מהמפריד יפונו באחריות מבקש הרישיון ועל חשבונו לאתר מאושר על פי כל דין ועל ידי קבלן מאושר לפי כל דין. קבלות המעידות על הפינוי כאמור, יישמרו בעסק ויוצגו על פי דרישת היחידה לאיכות הסביבה משולש צפוני . 
שמן מאכל משומש, ייאגר באחריות מבקש הרישיון במיכל ייעודי ומשולט שיאוחסן בתוך מאצרה, בתחומי העסק ויפונה על חשבון מבקש הרישיון לחברה למחזור שומן, שפעילותה מאושרת על פי כל דין.


מבקש הרישיון ינקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת למנוע גרימת רעש חזק מעבר לכותלי העסק.

בעסק שיש בו אחסון, עיבוד והגשה של בשר: מבקש הרישיון יעמוד בכל האמור עסק שיש בו אחסון, עיבוד והגשה של בשר בפרק "תנאים כלליים".

מותר בכל מקום למעט מבנה מגורים

קבוצה 5 – מים ופסולת

5.1 אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים פריט 5.1 ב'– איסופה, הובלתה

מבקש הרישיון יאסוף ויוביל את הפסולת באחריותו ועל חשבונו לאתר המאושר על פי דין ועל ידי הרשות-במידה והוא מטפל בפסולת של הרשות.

מבקש הרישיון לא יבצע בפסולת הנאספת כל פעולה של עיבוד, ניצול מיחזור או מיון. אלא רק באתר המורשה לכך על פי כל דין ועל ידי הרשות (במקרה והאתר נמצא בתחומה).

מבקש הרישיון יאחסן כלי אצירה - ריקים או מלאים – רק במקום המאושר על ידי הרשות. 
מבקש הרישיון יבצע שטיפה וחיטוי של כלי האצירה לפסולת, רק בתחנת המעבר "מי עמי" או כל מקום אחר שאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה.

חניית הרכבים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות.

קבוצה 5 – מים ופסולת

5.3 שפכים וקולחין, פריט 5.3 ג'– הובלתם במכליות

ביובית תרוקן את תוכנה אך ורק במקום שהותר לכך על ידי תאגיד המים – מי הגליל או במקום מורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה.

חניית הרכבים בתום שעות העבודה ו/או לפרק זמן ממושך תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות.

קבוצה 6 – מסחר ושונות

6.8 קניון, פריט 6.8 א'– ניהולו

בנקודת חיבור לביוב העירוני, של קניון, שיש בו בתי אוכל, יותקן מפריד שומן כך שהעסק יעמוד בערכים המצוינים ב- כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 .
בעל הקניון, על פי דרישת היחידה לאיכות הסביבה, לא יאפשר לעסק היוצר מפגעי ריח ועשן כתוצאה מפעילות בישול טיגון צליה ואפייה לפעול ללא חיבור לפיר אוורור לגובה הגג. פיר האוורור יתוכנן לאפשר התקנת תעלות לסילוק אדים ועשן מבתי האוכל, לאחר חיבורם למערכות סינון וטיהור אוויר.

ספיקת האוויר בפיר האוורור תהיה בעוצמה המאפשרת לבעלי העסקים לעמוד בכל האמור בחוק אוויר נקי ותקנותיו. פתח היציאה של מערכת איסוף וטיפול באדים וריח ימוקם באופן שאינו מהווה מטרד סביבתי.

עבודות הדברת מזיקים בשטח העסק יבוצעו על ידי מדביר בעל היתר מתאים, על פי דין, ובעל תוקף.

מכלי איסוף הפסולת ימצאו בחדרי אשפה סגורים ומאווררים שרצפתן מכוסה בטון ומנוקזת אל מערכת האיסוף והטיפול בשפכים. 

מבקש הרישיון יחזיק בחדרי האשפה דחסן קרטונים ויפנה את הקרטונים הדחוסים לקבלן מאושר על פי חוק – על חשבונו.

תיתכן אפשרות שמבקש הרישיון יידרש לרכוש ולהפעיל דחסן/מכבש לסוג פסולת נוסף, בהתאם לשיקול דעתה של הרשות.

על פי תב"ע ייעודית.

קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט

7.7 עינוג ציבורי, פריט 7.7 ו'– דיסקוטק

 

אסור בכל אזורי העיר.

קבוצה 8 – רכב ותעבורה

8.4 הסעת נוסעים, פריט 8.4 ב' – תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

 

על פי תב"ע ייעודית

8.9 מוסך –מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי, פריט 8.9 א' – מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

 

מוסכים קיימים – לא יותר המשך הפעלתם ברחבי העיר והם יועברו לאזור תעשייה ומלאכה

מוסך חדש – אך ורק באזור תעשייה ומלאכה

קבוצה 10 - תעשייה, מלאכה, כימיה, מחצבים

10.8 חומרי חיטוי או ניקוי פריט 10.8ב' – אחסונם שלא לצורך מכירה במקום

 

אך ורק באזור תעשייה ומלאכה.