מי רשאי להגיש בקשה לרישיון?

הרישיון ניתן לבעלי העסק עבור עסק בנכס ספציפי.

בכל שינוי בבעלי העסק – שם הבעלים, שותפים, שינוי בעלים, יש להגיש בקשה חדשה לרישיון.

בעלי העסק יכולים להיעזר באנשי מקצוע (עורכי בקשה) להכנת התוכנית ולטיפול בבקשה. לשם הגשת בקשה ע"י עורך מטעם בעל העסק, יש להציג ייפוי כוח חתום ע"י בעל העסק.

 

קבלת מידע מוקדם

לפני הקמת עסק חדש או שינוי בעסק קיים, מומלץ לפנות למחלקה לרישוי עסקים לקבלת מידע והנחיות.

באפשרותכם לקבל מידע מוקדם על הדרישות מהעסק באתר .

ניתן גם לפנות לגורמי הרישוי לקבלת חוות דעת מקדמית . קבלת המידע כרוכה בתשלום אגרה.

לשם קבלת חוות הדעת יש לציין:

 • כתובת מדויקת של העסק, מס' משלם ומספר נכס וכל פרט אחר שיכול לסייע באיתור העסק.
 • מידע מלא לגבי המבקש כגון: מספר חברה, מספרי טלפון, פקס וכד', פירוט העיסוקים המבוקשים לקיום בעסק, שטח ומבנה העסק.

 

הכנת מסמכי הבקשה

הבקשה לרישיון עסק תכלול:

 1. טופס בקשה לרישיון עסק
 2. צילום תעודת זהות של מבקש הרישיון
 3. אם ע"י גורם מטעמו – ייפוי כוח חתום ע"י בעל העסק
 4. תוכנית עסק , בהתאם לתקנות רישוי עסקים
 5. חוזה שכירות או חוזה רכישה ונסח טאבו של הנכס בו פועל העסק
 6. בעסק המופעל ע"י תאגיד:
  • רישום ברשם החברות, עדכני לשלושת החודשים האחרונים
  • תזכיר/תעודת התאגדות של התאגיד
  • תקנון החברה
  • אישור מרואה חשבון או מעורך דין על הרשאים לחתום בשם החברה (מורשי חתימה) – עדכני לשלושת החודשים האחרונים
 7. לבקשה לרישיון עסק יש לצרף תוכנית סביבה, ומפה מצבית. [קישור למקום המתאים בטקסט]

במידת הצורך, המחלקה לרישוי עסקים עשויה לדרוש צירוף מסמכים נוספים, בהתאם להוראות החוק, התקנות והצו.

את הבקשה יש להכין במספר עותקים לפי מספר הגורמים המאשרים + העתק לעירייה

 

תכנית עסק

תכנית העסק צריכה להתבסס על חוק התכנון והבניה, תקנות רישוי עסקים והוראות כלליות. באפשרותך לפנות למחלקה לרישוי עסקים לצורך קבלת הנחיות לתכנון העסק והכנת התוכנית.

תכנית העסק תכלול תיאור העסק בכל פרטיו: תכנון פנימי, תכנון הריהוט, המערכות השונות והמתקנים הפנימיים.

על התוכנית להיות בקנה מידה 1:100. עסק בתחום המזון, יגיש תוכנית בקנה מידה 1:50.

תכנית העסק תכלול תכנית תנוחה (מבט על), לפחות שני חתכי אורך וטבלה, כמפורט להלן.

בתוכנית התנוחה יש לפרט:

 • חלוקה פנימית של המקרקעין שבהם מצוי העסק והשימושים של כל חלק.
 • מתקני תברואה שיהיו בעסק כולל אסלות וכיורים.
 • מידות שטחי העסק השונים ומידות סך כל שטחי העסק.
 • פתחי העסק וחלונותיו ומידותיהם, לרבות פתחי חירום ודרכי גישה לנכים לפי חוק התכנון והבנייה.
 • מערכת הביוב, לרבות מערכות לטיהור שפכים או להפרדת שומן וכיוצא באלה, אם ישנן.
 • מתקני אוורור המשרתים את העסק, לרבות מערכת מיזוג אוויר, קולט עשן, ריח או מזהמים אחרים, אף אם הותקנו מחוץ לקירותיו החיצוניים של העסק או על גג המבנה. רשות הרישוי ונותני האישור רשאים לדרוש נתונים טכניים על המערכות כאמור.
 • מתקנים לאצירת אשפה ופינויה.
 • ארובות.
 • מערכות וציוד לכיבוי אש.
 • מתקני ניטור וסידורים אקוסטיים, אם ישנם.
 • המערכות המוצעות לשרברבות, לסילוק שפכים וכיו"ב.
 • אם העסק או חלקו מהווה "שימוש חורג" יש לסמן את היקף השימוש החורג בקו מודגש
 • מיקום שני חתכים אנכיים, ניצבים זה לזה.

 

תכנית סביבה (תרשים סביבה)

תרשים סביבה הוא תוכנית שמכין מודד מוסמך ובה מוצג הגוש, החלקה עליהם מתכננים, הסביבה הקרובה (הכביש, המדרכה, בורות הניקוז וכדומה).

על התרשים להיות בקנה מידה 1:2,500 ויש לסמן בו את כיוון צפון.

בתרשים יש לציין:

 • הגוש והחלקה בהם נמצא העסק, יודגשו בקו עבה ויצוין מספרם כפי שמופיע בפנקסי המקרקעין, לפי חוק המקרקעין התשכ"ט – 1969.
 • מספר החלקות שבסביבת החלקה בה מצוי העסק, עד מרחק של 500 מטרים מגבול החלקה שבה מצוי העסק.
 • הדרכים והרחובות הגובלים עם החלקה, שבה מצוי העסק ושמותיהם.

 

מפה מצבית

מפה מצבית מתארת את המצב הקיים - תרשים מצבי ו/או מפה טופוגרפית המשקפים את השטח הבנוי והלא בנוי.

על המפה להיות בקנה מידה 1:2,500.

במפה יש לציין:

 • שטח הקרקע בו ינוהל העסק וגבולותיו, לרבות קירותיו החיצוניים והגדֵּרות התוחמים אותו. גבולות העסק יסומנו בקו עבה.
 • בתרשים המגרש יש לסמן את הרחובות הגובלים עם העסק.
 • מיקומו של העסק בתוך הבניין שבו הוא מצוי ומיקום הבניין בתוך החלקה שבו הוא מצוי.
 • אם העסק פרוס על כמה קומות יש להכין תרשים נפרד לכל קומה.
 • מערכת לאספקת מים וביוב, לרבות צינורות ניקוז ובורות רקב או ספיגה.
 • מתקנים לסילוק אשפה.
 • מכלי גז, דלק או חומרים מסוכנים אחרים הקשורים לעסק. תסומן הצנרת להובלתם.       
 • מערכות לכיבוי אש.
 • חדרים ושטחים המשרתים את העסק, שאינם צמודים לו, כגון מחסן ושירותים.
 • יש לציין בתרשים את העסקים להם קיר משותף עם העסק המוגש ולציין את מהות העסקים האלו.
 • מקומות החנייה המשרתים את העסק, לרבות מקום לחניה תפעולית כהגדרתו בתקנות התכנון והבנייה (התקנה מקומות חניה), התשמ"ג-1983, לצורכי השימוש בעסק.
 • בעסקים בהם נדרש היתר לשימוש חורג, הוועדה תדרוש מפת טופוגרפית חתומה בחתימה מקורית על ידי מודד מוסמך.