טופס הרישיון

ברישיון שיינתן מטעם רשות הרישוי יצוינו הפרטים הבאים:

  • העיסוקים המותרים בעסק על פי החוק והסכמת רשות הרישוי
  • שמות הבעלים הרשומים בעסק
  • שטח העסק
  • כתובת העסק
  • תוקף הרישיון ותוקף שימוש חורג (אם קיים)

בנוסף לאלה – ייכתבו ברישיון התנאים שקבעו רשות הרישוי ונותני האישור לניהול העסק, דרישות שיש למלא במהלך ניהול העסק.

 

תהליך קבלת הרישיון

עם קבלת אישור כל גורמי הרישוי, אחראי רישוי עסקים יפיק את הרישיון ויעביר אותו לאישור ראש העיר המשמש ראש רשות הרישוי.

תוקפו של רישיון תקופתי נקבע על פי תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א-2000, והוא יירשם בטופס הרישיון.

אחראי רישוי עסקים יודיע לבעל העסק בטלפון או במייל כי הרישיון שלו אושר ויזמין אותו לקבל את הרישיון.

  • רישיון זמני יימסר לבעל העסק בתיאום מראש, לאחר שחתם על תצהיר לפיו הוא קרא והבין את כל התנאים שיש למלא על מנת שיהפוך ההיתר הזמני לרישיון עסק רגיל.
  • רישיון העסק יהיה בתוקף רק לאחר ששולמה האגרה בשובר התשלום (וצורפה לרישיון).

 

תנאים לקבלת רישיון עסק ותנאים ברישיון

חוק רישוי עסקים קובע שלושה סוגי תנאים:

  • תנאי מוקדם – תנאי שמציבים רשות הרישוי או נותני האישור בטרם ניתן הרישיון וחובה לקיימו בטרם יינתן רישיון העסק.
  • תנאי ברישיון – תנאי ברישיון או בהיתר הזמני. יש לקיימו דרך קבע בעת הפעלת העסק.
  • תנאי נוסף ברישיון – תנאי שיתווסף לרישיון מטעם רשות הרישוי לאחר שהוצא רישיון לעסק.

לבעל העסק יש אפשרות לערער על התנאים שנקבעו, כולם או מקצתם, בפני רשות הרישוי, ואם לא נענה יוכל לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים (בית המשפט המחוזי).

הצגת הרישיון בעסק

על פי התקנות, יש להציג את הרישיון במקום גלוי בעסק, לעיונו של כל לקוח.