העירייה מבצעת בקרה שוטפת על עמידת העסקים בדרישות הרישיון ועל פתיחת עסקים חדשים ובמידת הצורך נוקטת בפעולות האכיפה המותרות בחוק.

בכל בעיה הקשורה בעסקים ובפעילותם כגון הוצאת ציוד למרחב הציבורי, רעש ועוד, ניתן לפנות למוקד העירוני 106.

במסגרת בדיקת הפנייה ייבדק האם העסק עומד בתנאי הרישיון/ההיתר ובחוקי העזר העירוניים ובמידת הצורך יינקטו כנגדו הליכי אכיפה מינהלית או משפטית.