בשגרה, תפקיד מערך הביטחון הינו להבטיח את ביטחון פעילות העירייה ומוסדות החינוך שבאחריותה.

בשעת חירום, העירייה פועלת להבטיח את היערכות העירייה והעיר למצבי חירום.

תפקיד מערך החירום לתת מענה לצרכי העיר ותושביה, באופן שיאפשר שגרת חיים סבירה.

היערכות העירייה לחירום

ההיערכות לחירום כוללת הגדרה של תפקידים ודרכי פעולה בשעת חירום, גיבוש נוהלי עבודה בחירום על פי תרחישי חירום שונים, הכשרת רכזי הביטחון במוסדות החינוך וקיום תרגילים במוסדות החינוך ובעירייה, גיוס מתנדבים והכשרתם, תיאום ההיערכות עם גופי ציבור בעיר ועם פיקוד העורף.

העירייה ערוכה לתת שירותים בשעת חירום, כולל:

 • עדכונים ומידע לציבור
 • תמיכה פיזית ונפשית בפרט ובקהילה
 • מתן שירותים חיוניים
 • פתיחת מרכזי פינוי וקליטה
 • הבטחת זמינות המים, בכמות ובאיכות הכרחיים לקיום השוטף.
 • הפעלת מערכת החינוך, במתכונת שתיקבע על ידי הממשלה והעירייה
 • טיפול במבנים ובתשתיות שניזוקו והשבתם לכשירות
 • הפעלת מערך מתנדבים

היערכות לשעת חירום- רווחה

אגף הרווחה והשירותים החברתיים שותף להיערכות העיר למצבי חירום ופועל להגברת החוסן של תושבי העיר ולסיוע בהתמודדות עם מצבי חירום

ההיערכות כוללת:

 • קביעת נוהלי פעולה לשעת חירום
 • הדרכת עובדים בהתאם לתפקידיהם בחירום ולצוות אליו שובצו - העברת השלמויות, תרגול והטמעת נהלים.
 

פעילות בשגרה

 • הדרכה והנחיה של רכזי הביטחון במוסדות החינוך
 • ריכוז קורסים בעזרה ראשונה לבעלי תפקידים ומתנדבים
 • בקרה ואישור פעילות בתיה"ס בבתיה"ס ומחוץ להם כגון טיולים, קייטנות
 • טיפול באירועי פריצה ופגיעה במוסדות החינוך ובמוסדות ציבור באחריות העירייה
 • סיוע לגורמי החירום במצבי חירום בשגרה כגון שריפות
 • שיתוף פעולה עם המחלקה לביטחון קהילתי בתהליכים למניעת אלימות ושימוש בסמים או באלכוהול

מצלמות ביטחון

לצורך שמירה על המרחב הציבורי בעיר כגון מתקני העירייה ומוסדות חינוך, מוצבות במספר מקומות בעיר מצלמות ביטחון, המאפשרות צפייה ושמירה בזמן אמת ותיעוד במקרים של פגישה בביטחון במרחב הציבורי.

בשל רגישות הנושא והצורך בהקפדה על שמירת צנעת הפרט, זכות העיון בצילומים נתונה למורשי גישה בלבד.