אגף הכספים אחראי לגביית מיסים ותשלומים שונים ולניהול הכספי של העירייה.

 

שומה וגבייה

 • עדכון והוצאת צו ארנונה שנתי
 • הוצאת שומת ארנונה
 • גביית תשלומי ארנונה, היטלים ואגרות, כולל טיפול בבקשות להנחה
 • מסירת אישור תושבות

 

תקציבים

 • תכנון תקציב העירייה
 • ניהול ובקרה תקציבית
 • גיוס משאבים

 

חשבות

 • ניהול הוצאות העירייה
 • ניהול הקשר ושירות לספקים
 • בקרה על התקשרויות ותשלומים

 

שכר

 • תרגום תנאי העסקת העובדים לשכר על פי החוק והתקנות
 • בקרה על שלמות דיווחי הנוכחות / היעדרויות / חופשות ועוד
 • בקרה על דיווח תקין לרשויות המס, הביטוח הלאומי ולחברות הפנסיה / קרנות השתלמות
 • בקרה על תחשיב השכר ותשלום בזמן
 • מענה לבירורי עובדים
 • טיפול בתהליכי פרישה והפסקת עבודה