​​הארנונה הכללית היא מס המוטל לפי חוק פקודת העיריות על המחזיק בנכס.

"מחזיק" בנכס הינו: בעל הנכס, או שוכרו, או מחזיק בו בכל אופן אחר. בנכס ריק, בעל הזיקה הקרובה הוא בעל הנכס.

כספי הארנונה הכללית משמשים למימון השירותים הניתנים לתושבי העיר, כגון שירותי ניקיון, תברואה, תחזוקת כבישים, מדרכות, גינות, תאורת רחובות וכן לפעולות בתחומי החינוך, התרבות, הבריאות והרווחה.

 

כיצד נקבע חיוב הארנונה?

חיוב הארנונה הוא שנתי (מינואר עד דצמבר) ונקבע לפי מהות השימוש בנכס והשטח שלו.

  1. שטח הנכס החייב בארנונה – כל שטח יחידת הבניין, כולל קירות פנימיים וחיצוניים, לרבות סוגי השטחים המפורטים בצו הארנונה. שטחים משותפים מחולקים בין בעלי הנכסים באופן יחסי לשטח כל נכס.
  2. תעריפי הארנונה נקבעים לכל יחידת שטח (מ"ר) בהתאם למהות השימוש בנכס. פירוט התעריפים לשנת 2019 נמצא בצו הארנונה [למטה].

לכל מחזיק בנכס יש חשבון בעירייה, המזוהה על פי ת.ז. של בעל החשבון או ח.פ. של עסק.

בינואר בכל שנה נשלחת לכל בעלי החשבונות שומה שנתית לתשלום.

 

סקר נכסים

החל משנת 2017 מקיימת העירייה סקר נכסים במסגרתו נמדדו כל הנכסים בעיר. לנכסים המחויבים על פי תוצאות הסקר נשלח שרטוט של המבנה שנמדד, הכולל את תוצאות המדידה.

השומה השנתית כוללת את שטח הנכס המעודכן בהתאם לתוצאות המדידה.

 

צו הארנונה