על פי הוראות הדין, הנחות מארנונה ניתנות ל"מחזיק" בנכס, בהתאם לזכאות על פי ההנחות המפורטות מטה.

 

כיצד מקבלים הנחה אישית בתשלום הארנונה?

 1. בדיקת זכאות- יש לוודא כי הנך זכאי לקבל ההנחה על פי הקריטריונים המופיעים מטה.
 2. מילוי טופס -טופס בקשה לקבלת הנחה מארנונה כללית לפי סוג ההנחה המבוקשת
 3. צירוף מסמכים נדרשים-  לסוג ההנחה האישית הרלוונטית, כמפורט מטה.
 4. שליחה- ניתן לשלוח את טופס הבקשה והמסמכים הנדרשים במייל/ בפקס/ בדואר או למסור אותם במחלקת הגבייה.
  טופס בקשה להנחה על פי חוק
  טופס בקשה לוועדת הנחות

 

 

תנאים כלליים למתן הנחה מארנונה

 • מבקש הבקשה חייב להיות מחזיק בנכס וזכאי להנחה אחת בלבד, הגבוהה מבין השתיים.
 • המחזיק בשני נכסים או יותר, יקבל הנחה עבור נכס אחד בלבד.
 • מחזיק, שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת הארנונה עד תום שנת הכספים, תבוטל לו ההנחה.

 

סוגי הנחות ופטורים:

הנחה לאזרח ותיק

מגבלת שטח

שיעור ההנחה

סוג ההנחה

עד 100 מ"ר

100%

אזרח ותיק המקבל הבטחת הכנסה

עד 100 מ"ר

30%

אזרח ותיק (מותנה במבחן הכנסה)

עד 100 מ"ר

25%

אזרח ותיק המקבל קבצה ללא השלמת הכנסה

אין

70%

הזכאי לגמלת סיעוד

 

מסמכים נדרשים:

 1. טופס "בקשה לקבלת הנחה בארנונה כללית".
 2. צילום תעודת זהות
 3. אישור המוסד לביטוח לאומי על קבלת גמלת הבטחת הכנסה/ קצבת זקנה לנכה/ גמלת סיעוד
 4. טופס הצהרה לשנת 2019 – "אזרח ותיק"

 

הנחה בגין נכות

מגבלת שטח

שיעור ההנחה

סוג ההנחה

אין

עד 80%

נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה, אשר דרגת אי כושר השתכרותו היא בשיעור של 75% ומעלה

אין

עד 80%

נכה אשר טרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו לצמיתות דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה

אין

עד  40%

נכה (בעל נכות רפואית של 90% ומעלה)

עד 70 מ"ר מעל ל4 נפשות- עד 90 מ"ר

עד 66%

נכה מלחמה בנאצים

עד 70 מ"ר מעל ל4 נפשות- עד 90 מ"ר

עד 33%

נכה רדיפות הנאצים (כולל קבלת גמלת נכות מהמדינות: גרמניה/ הולנד/ אוסטריה/ בלגיה)

עד 100 מ"ר

עד 66%

מקבלי גמלה לילד/ה נכה עד גיל 18 (או מעל גיל 18 בלבד שקיבל גמלה זו מתחת לגיל 18)

עד 70 מ"ר מעל ל4 נפשות- עד 90 מ"ר

עד 66%

נכה צהל ומשפחות שכולות

עד 70 מ"ר מעל ל4 נפשות- עד 90 מ"ר

עד 66%

נכה שירות בתי הסוהר

אין

עד 90%

עיוור הנושא תעודת עיוור

אין

זכאים להנחה באותו האופן לו היה הנכה מחזיק בנכס. החישוב יחסי ע"פ מספר המתגוררים

נכה נפש בקהילה

 

 

מסמכים נדרשים

 1. טופס "בקשה לקבלת הנחה בארנונה כללית".
 2. צילום תעודת זהות
 3. אישור מתאים מהמוסד לביטוח לאומי או מס הכנסה או משרד הבריאות, ממשרד העבודה והרווחה בהתאם לנכותו

 

הנחות אחרות

מגבלת שטח

שיעור ההנחה

סוג ההנחה

עד 100 מ"ר

עד 100%

אסיר ציון המקבל תגמול לפי מבחן הכנסה

עד 70 מ"ר מעל ל4 נפשות- עד 90 מ"ר

עד 66%

אסיר ציון

עד 100 מ"ר

עד 90%

עולה חדש (לתקופה של שנה בלבד)

אין

עד 80%

עולה התלוי בעזרת הזולת הזכאי לגמלה מיוחדת או גמלת סיעוד לעולה

עד 100 מ"ר

עד 90%

איש צד"ל (לתקופה של שנה בלבד)

אין

עד 66%

חסיד אומנות העולם

אין

עד 20%

הורה יחיד לילד מתחת לגיל 18, או הורה יחיד לילד המשרת שירות סדיר/ מתנדבת בשירות הלאומי

אין

עד 20%

פדוי שבי

עד 70 מ"ר מעל ל4 נפשות- עד 90 מ"ר

עד 66%

נפגע פעולות איבה

עד 70 מ"ר מעל ל4 נפשות- עד 90 מ"ר

עד 66%

בן משפחה של הרוג מלכות

עד 70 מ"ר מעל ל4 נפשות- עד 90 מ"ר

עד 100%

חיילים בשירות חובה (עד ארבעה חודשים לאחר שחרורם)

עד 70 מ"ר מעל ל4 נפשות- עד 90 מ"ר

עד 100%

מתנדבת בשירות הלאומי

עד 70 מ"ר מעל ל4 נפשות- עד 90 מ"ר

מסלול מלא- 100%

מסלול חלקי-  עד 50%

משרת בשירות האזרחי

עד 70 מ"ר מעל ל4 נפשות- עד 90 מ"ר

עד 66%

ניצולי שואה נזקקים

עד 70 מ"ר מעל ל4 נפשות- עד 90 מ"ר

עד 100%

הורה של חייל שפרנסתו על החייל

 

מסמכים נדרשים

 

 

הנחה בגין מצב כלכלי

מגבלת שטח

שיעור ההנחה

סוג ההנחה

בהתאם לטבלת מבחן ההכנסה

בהתאם לטבלת מבחן ההכנסה (40%- 90%)

מקבל הנחה ע"פ מבחן הכנסה

אין

70%

נזקק (דיון בפני ועדה)

אין

70%

מקבל קצבת הבטחת הכנסה (ובתנאי שהחל לקבל את התשלומים לפני ה1.1.03 ולא חלה הפסקה רצופה של 6 חודשים בזכאותו)

אין

70%

מקבל קצבת מזונות (ובתנאי שהחל לקבל את התשלומים לפני ה1.1.03 ולא חלה הפסקה רצופה של 6 חודשים בזכאותו)

 

מסמכים נדרשים:

 1. צילום תעודת זהות
 2. אישורים מהמוסד לביטוח לאומי:
  • אישור זכאות לגמלאות (או אישור שאין גמלה) לחודשים ינואר עד דצמבר לשנת הכספים הקודמת לבקשה.
  • אם הינך משתכר פחות משכר מינימום - אישור ביטוח ושכר (דוח מעסיקים).
  • אם אינך עובד - אישור על היותך במעמד "לא עובד" לחודשים ינואר עד דצמבר לשנת הכספים הקודמת לבקשה.
 3. הצהרה אישית על הכנסות מכל מקור שהוא.
 4. שכיר: תלושי משכורת לשלושת החודשים האחרונים של שנת הכספים הקודמת לבקשה וכן מסמכים על הכנסות מכל מקור שהוא - שלו ושל המתגוררים איתו.

  עצמאי: דוח שומה ממס ההכנסה לשנת הכספים הקודמת לבקשה, או האחרונה שבידיו.

   

הנחה לסוגי נכסים

מגבלת שטח

שיעור ההנחה

סוג ההנחה

אין

100%

בניין חדש (ריק)- עד 12 חודשים

אין

100%

בניין ריק- עד 6 חודשים

אין

66%

בניין ריק- מחודש 7 עד 12

אין

50%

בניין ריק- מחודש 13 עד 36

אין

שיעור האבטלה באחוזים ושיעור ההנחה

בניין המשמש לתעשייה חדשה

 

 

 

שנת אחזקה ראשונה או חלק ממנה

שנת אחזקה שניה או חלק ממנה

שנת אחזקה שלישית או חלק ממנה

מעל 12%

מעל 10.5 ועד 12%

75%

50%

50%

25%

25%

10%

בהתאם לקבוע בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938 ובהתאם לנוהל משרד הפנים.

מוסדות חינוך, דת, צדקה וכו' שיאנם למטרות רווח

אין

פטור לכל הנכס

נכס שאינו ראוי לשימוש

אין

90%-100%

אדמה חקלאית שלא נעשה בה שימוש בשנת שמיטה

ההנחה תינתן לשטח השווה להפרש שבין השטח החייב בארנונה בדירה החלופית לבין השטח שבעדו חויב המחזיק בדירת המגורים הקודמת

עד תום שנה ממועד הטלת הארנונה על הדירה החלופית: 100%

מחזיק בדירת מגורים שקיבלה כדירה חלופית כנגד מכירת זכויות ביחידת מגורים אחרת ליזם, במתחם פינוי ובינוי או במתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי

עד תום שנתיים מהמועד הנ"ל: 75%

עד תום שלוש שנים מהמועד הנ"ל: 50%

עד תום שנתיים מהמועד הנ"ל: 25%

 

נכס ריק

נכס ריק לחלוטין מכל אדם וחפץ, ושלא נעשה בו שימוש, לתקופה של לפחות 30 יום ברציפות, מזכה את המחזיק בהנחה בשיעור של 100% לתקופה מצטברת של עד 6 חודשים בתקופת בעלות אחת. ההנחה ניתנת פעם אחת בלבד, כל עוד לא שונתה הבעלות בנכס.

 

הנחת נכס חדש

מחזיק בנכס שהוא הבעלים הראשון של נכס חדש ריק, שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש, אין משתמשים בו במשך תקופה רצופה של עד 12 חודשים – זכאי לקבל הנחה בשיעור של 100%.

 

פטור לנכס שאינו ראוי לשימוש

שלד או נכס שניזוק במידה שאי אפשר להתגורר בו, פטור מתשלום ארנונה לתקופה של עד 3 שנים, כל עוד הוא במצב זה. הפטור יינתן ממועד מסירת הודעה בכתב לעירייה, לאחר שהוכח כי הנכס עומד בקריטריונים הנדרשים לקבלת הפטור.

 

הנחה לבית עסק

מגבלת שטח

שיעור ההנחה

סוג ההנחה

40 מ"ר

כפי שיעור ההנחה שנקבע לו לדירת המגורים

הנחה לבתי עסק (במגבלות גיל המחזיק, שטח הנכס ומחזור העסק, כקבוע בהוראות הדין)

 

פרטי קשר

טלפון דוא"ל קבלת קהל
04-6788890
  ramia@sakhnin.muni.il
שני-שלישי-רביעי-חמישי-שבת 8:00-16:00