חוק העזר לסחנין (שילוט) התשס"ז 2007 קובע הנחיות ברורות בנוגע להצבת שילוט בעיר לצורך:

שמירה על חזות נאה ואסתטית של העיר, קביעת קריטריונים אחידים לשילוט, שמירה על האופי הארכיטקטוני של העיר, הגנה על הציבור בקביעת כללי בטיחות מחייבים.

כל הצבת או התקנת שלט דורשים רישיון מהעירייה ותשלום אגרה, בהתאם לסוג השלט, ובהתאם לתנאי הרישיון.

 

הגשת בקשה לרישיון:

על המבקש להציב שלט להגיש בקשה בכתב למנהל מחלקת שפ"ע בה יפרט את בקשתו ויצרף את המסמכים הבאים:

 • תצלום חזית הנכס עליו מבקש להציב את השלט
 • תרשים השלטה מוצע, מידותיו, מיקום הצגתו
 • פירוט סוג השלט, צורתו, חומריו, צבע המסגרת והמתקן עליו יוצב
 • עבור שלט מואר- יש לצרף אישור חשמלאי מוסמך, המעיד על תקינותו
 • עבוד תאגיד- יש לצרף תעודת רישום
 • מסמך אישור מבעל הנכס בדבר הסכמתו להתקנת השילוט, בבניין משותף- הסכמת הדיירים לפי רוב
 • אישור קונסטרוקציה
 • אישור הועדה לתכנון ובנייה

 

קבלת הרישיון

לאחר אישור הבקשה על ידי ועדה מקצועית לשילוט, יקבל המבקש את פירוט השילוט שאושר ושובר לתשלום האגרה. למידע על אגרות שילוט ומודעות.

התשלום יהיה לפי תעריף חוק העזר.

רישיון השילוט ייכנס לתוקפו לאחר אישור הוועדה ותשלום האגרה.

 

תוקף הרישיון:

רישיון לשילוט יפקע ב31 בדצמבר בשנה שבה ניתן, אלא אם כן צוין מועד אחר.

 

אחזקת שילוט והסרתו

בעל רישיון שילוט יתחזק את השילוט בצורה נקייה, נאה ותקינה, ויתקן/ יחליף/ יסיר שילוט שניזוק, בהתאם לבקשת מנהל מחלקת שפ"ע.

באחריות בעל הרישיון להסרת השילוט עם תום תוקף הרישיון או עם ביטולו.

דרישה להסרת שילוט, שלא תיענה על פי המועד המצוין בדרישה, תועבר לביצוע הסרה ע"י גורמי העירייה. הוצאות ההסרה יחולו על בעל השילוט, לרבות כל נזק שיגרם עקב ההסרה.

 

שלטים ומודעות שהצגתם אסורה:

לא יינתן רישיון לשלט, אם פרסומו או הצגתו הם בניגוד לחוק, או אם פוגע בתקנות הציבור או ברגשותיו, או אם השלט מפרסם עסק או משרד שאין לו רישיון כחוק או שהפעלתו נוגדת את דיני התכנון והבנייה:

 • שילוט המהווה הפרעה לתנועת כלי רכב או הולכי רגל
 • שילוט העלול לגרום לריח, רעשן, מטרד או מפגע לרבים
 • שילוט החוסם דלת, חלון, יציאת חירום או פתח אחר או מפריע למעבר
 • שילוט המוצג על מדרגות חירום, מדרגות נעות, מעליות, מזגן, צינור ביוב, צינור אוויר, עמוד חשמל, מיתקן טלפון, רמזור, אנטנה, עמוד צופרים, תמרור וכו' או במקום שנועד לציוד ולמתקנים לכיבוי שרפות
 • שילוט המסתיר פרטים בעלי ייחד ארכיטקטוני, קשתות, עמודים או פרט אחר הפוגע במראה האסתטי של המבנה.
 • שילוט המתפרסם בשטח שבבעלות העירייה ואינו מותקן על גבי מתקן פרסום עירוני
 • שילוט המוצג על מבנה המשמש למגורים בלבד, אלא אם כן הוא של אדם המנהל עסק במבנה כדין, ולמעט מודעות בעלות אופי פוליטי

למידע נוסף ומפורט

 

פרטי קשר

עימאד חמזה
אחראי רישוי עסקים
04-6787419
0524639502
04-6787419