ועדת ההנהלה – סעיף 147

מספר

שם חבר המועצה

סיעה

תפקיד

1

דר' ספואת אבו ריא

ראש העירייה

יו"ר

2

עומר אבו סאלח

 

חבר

3

עומר זבידאת

 

חבר

4

ח'יר זבידאת

 

חבר

5

אשרף ח'לאילה

 

חבר

6

סאלח שלאעטה

 

חבר

7

מהדי טרביה

 

חבר

8

שאדי ח'לאילי

 

חבר

9

איהאב אבו יונס   חבר
 

147. ועדת הנהלה

 1. המועצה רשאית לבחור מבין חבריה ועדת הנהלה קבועה שתפקידה לייעץ לראש העיריה בכל הנוגע לביצוע תפקידיו, ושתשמש ועדה לכל ענין שאינו בתחום סמכותה של ועדה אחרת, קבועה או ארעית.
 2. חברי ועדת ההנהלה יהיו ראש העיריה, סגניו וחברי מועצה אחרים שהמועצה תקבע את מספרם ותבחר אותם.

 

ועדת המכרזים – סעיף 148

מספר

שם חבר המועצה

סיעה

תפקיד

1

עומר אבו סאלח

 

יו"ר

2

איהאב אבו יונס

 

חבר

3

שאדי ח'לאילה

 

חבר

4

סאלח שלאעטה

 

חבר

5

ח'אלד ח'לאילה

 

חבר

6

ח'אלד חמזה

 

חבר

7

ג'מאל גנאים

 

חבר

 

148. ועדת מכרזים 

 1. המועצה תבחר מבין חבריה ועדת מכרזים קבועה שתפקידה לבדוק הצעות מחירים המוגשות לעירייה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לפני ראש העיריה על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישורו; ראש העיריה לא יהיה חבר בוועדת המכרזים.
 2. החליט ראש העיריה לאחר עיון בהמלצות ועדת המכרזים שלא לאשר את ההצעה שעליה המליצה הועדה, ירשום את הנימוקים להחלטתו ויביאם לידיעת המועצה בישיבתה הקרובה.
 3. ראש העיריה רשאי, באישור המועצה, לאשר הצעה מבין ההצעות שהיו לפני ועדת המכרזים, אף שהועדה לא המליצה עליה.

 

ועדת הכספים – סעיף 149

מספר

שם חבר המועצה

סיעה

תפקיד

1

שאדי ח'לאילה

 

יו"ר

2

מהדי טרביה

 

חבר

3

ח'יר זבידאת

 

חבר

4

איהאב אבו יונס

 

חבר

5

מוחמד זבידאת

 

חבר

6

נור בדארנה

 

חבר

7

מוניב טרביה

 

חבר

 

149. ועדת כספים המועצה תבחר מבין חבריה ועדת כספים קבועה שתפקידה לייעץ למועצה בכל ענייני כספים של העיריה.

 

ועדת מל"ח – סעיף 149א

מספר

שם חבר המועצה

סיעה

תפקיד

1

ד"ר ספואת אבו ריא

 

יו"ר

2

אשרף ח'לאילה

 

 

3

ח'יר זבידאת

 

 

4

וליד אבו סאלח

 

 

5

ג'מאל גנאים

 

 

 

149א. ועדות מל"ח

 1. המועצה תבחר ועדה להכנת המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום.
  1. על הרכבה של ועדה כאמור לא יחולו הוראות סעיף 162.
  2. הועדה תקיים ישיבותיה בדלתיים סגורות.
  3. היו הדעות בישיבה שקולות - תהא ליושב ראש הישיבה קול נוסף או מכריע.
  4. החלטות הועדה - למעט החלטות בעניין הנוגע לתקציב העיריה - אינן טעונות אישור המועצה, ואולם המועצה רשאית להסמיך את הועדה להחליט גם בעניין הנוגע לתקציב העיריה.

 

ועדת ביטחון – סעיף 149ב

מספר

שם חבר המועצה

סיעה

תפקיד

1

אשרף ח'לאילה

חבר מועצה

יו"ר

2

ג'מאל גנאים

חבר מועצה

חבר

3

 

נציג שר הביטחון

 

4

 

נציג שר החינוך

 

5

 

נציג שר המשטרה

 

 

149ב. ועדת בטחון

 1. בעירייה שבה נתכונן משמר אזרחי, כמשמעותו בפקודת המשטרה תוקם ועדת בטחון אשר תייעץ ותסייע למשטרה בעניין המשמר האזרחי.
 2. חברי ועדת הביטחון יהיו –
  1. נציגי העיריה שתמנה המועצה;
  2. נציגי שרים אלה, אם ראו לשלוח נציג: נציג שר הביטחון, שימנה מפקד הג"א מחוזי, כמשמעותו בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951;נציג שר החינוך והתרבות, שימנה מנהל הלשכה המחוזית של המשרד; נציג שר המשטרה, שימנה מפקד משטרת המחוז;
  3. חברים אחרים כפי שתחליט הועדה.
 3. [על נציגי העיריה בוועדת הביטחון לא יחולו הוראות סעיף 162]13 .

 

ועדה לענייני ביקורת – סעיף 149ג

מספר

שם חבר המועצה

סיעה

תפקיד

1

מוחמד זבידאת

חבר מועצה

יו"ר

2

איהאב אבו יונס

חבר מועצה

חבר

3

וליד אבו סאלח

חבר מועצה

חבר

 

149ג. ועדה לענייני ביקורת

 1. המועצה תבחר מבין חבריה ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדון בכל דו"ח של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת בעירייה, בכל דו"ח של משרד הפנים על העיריה ובכל דו"ח של מבקר העיריה, ולעקוב אחרי תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת, והיא רשאית לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על העיריה שהוגש לפי דין; הועדה תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה.
 2. מספר חברי הועדה לא יעלה על שבעה; הרכב הועדה יהיה תואם, ככל שניתן, את ההרכב הסיעתי של המועצה; ראש העיריה, סגניו וחברי ועדת ההנהלה לא יהיו חברים בוועדה לענייני ביקורת.
 3. יושב ראש הועדה לענייני ביקורת יהיה בכפוף להוראות פסקה (2) מהאופוזיציה ולא יכהן כדירקטור בהנהלת גוף עירוני מבוקר; לעניין סעיף זה יראו את יושב ראש הועדה לענייני ביקורת כשייך לאופוזיציה אם התקיימו בסיעתו, בין היתר, לפחות כל אלה:
  1. סיעתו שונה מסיעתו של ראש העיריה.
  2. לסיעתו אין ייצוג בוועדת ההנהלה.
  3. מסיעתו לא מונו סגנים לראש העיריה.
 4. סיעתו אינה קשורה בהסכם המתייחס לכהונת ראש העיריה או לניהול העיריה. (2) היו הסיעות כולן מיוצגות בוועדת ההנהלה או ישנה במועצה סיעה אתת בלבד, יהיה יושב ראש הועדה לענייני ביקורת מי שהתקיימו בו לפחות כל אלה: (א) הוא אינו חבר בוועדת ההנהלה; (ב) הוא אינו מכהן כיושב ראש ועדת הכספים או המכרזים; (ג) הוא אינו מכהן כדירקטור בגוף עירוני מבוקר; (ד) סיעתו שונה מסיעתו של ראש העיריה, אם יש במועצה יותר מסיעה אחת.

 

ועדת ההנחות – סעיף 149ד

מספר

שם חבר המועצה

סיעה

תפקיד

1

איהאב אבו יונס

חבר מועצה

יו"ר

2

נור בדארנה

חבר מועצה

ממלא מקום יו"ר

3

עומר אבו סאלח

חבר מועצה

חבר

4

מודר אבו סאלח 

גזבר העירייה

חבר

5

פתחי אבו יונס

מנהל מחלקת הרווחה

חבר

6

סאלח אבו ריא

מנהל מחלקת הגביה

חבר

7

עו"ד שאדי גנטוס

היועץ המשפטי לעירייה

חבר

 

 149ד. ועדת הנחות

 1. המועצה תבחר מבין חבריה ועדת הנחות (להלן - הועדה) שסמכויותיה יהיו –
  1. לתת הנחה מסכום הארנונה הכללית המוטלת על נכס 15 באותה שנת כספים, אלמלא ההנחה, בשיעורים המפורטים להלן:
   1. לנזקק המחזיק בנכס המשמש למגוריו - עד 70%; לעניין זה, "נזקק" - מחזיק שנגרמו לו הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד, בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך שלו או של בן משפחתו או בשל אירוע אשר הביא להרעה משמעותית, בלתי צפויה, במצבו החומרי;
   2. למחזיק בנכס, שהוא הבעלים הראשון של בנין חדש ריק, שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש, אין משתמשים בו במשך תקופה רצופה שיקבע השר - עד 100%. (2) לדון בבקשות למחיקת סכום המגיע לעירייה לפי סעיף 339, שאינו ארנונה, ולהגיש המלצותיה לשר.
 2. חברי הועדה יהיו
  1. שלושה חברי המועצה, אשר שניים מהם חברים בסיעות המיוצגות בוועדת ההנהלה ואחד חבר בסיעה הגדולה ביותר, שאינה מיוצגת בוועדת ההנהלה, שקיבלה 16 את מרב קולות הבוחרים; היו הסיעות כולן מיוצגות בוועדת ההנהלה - יהיה חבר ועדה אחד לפחות מי שאינו חבר המועצה;
  2. הגזבר, מנהל מחלקת הרווחה, ומנהל מחלקת הגביה או מי שכל אחד מהם הסמיכו לעניין סעיף זה מבין עובדי העיריה;
  3. היועץ המשפטי שמינתה העיריה לפי חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי), התשל"ו-1975, או עורך דין ממשרדו או מלשכתו ובעירייה שלא מינתה יועץ משפטי כאמור, עורך דין שמינתה המועצה לעניין זה.
 3. המועצה תמנה מבין חבריה שמונו לוועדה, את יושב ראש הועדה ואת ממלא מקומו.
 4. מנין חוקי בישיבות הועדה יהיה נוכחות של יושב ראש הועדה או ממלא מקומו, היועץ המשפטי והגזבר.
 5. החלטות הועדה אינן טעונות אישור המועצה אך יונחו על שולחנה. 149ה. 17ועדה לקליטת עליה [תיקון התשנ"ח (מס' 3)] בעירייה שלפחות 10% מתושביה עלו לישראל אחרי יום ד' בשבט התש"ן (1 בינואר 1990), תבחר המועצה ועדה לקליטת עליה שתטפל בכל ענין הנוגע לקליטתם של התושבים האמורים.

 

ועדה לקליטת עלייה – סעיף 149ה (לא רלוונטי)

 

ועדת בטיחות בדרכים – סעיף 149ו

מספר

שם חבר המועצה

סיעה

תפקיד

1

ספואת אבו ריא

ראש העירייה

יו"ר

2

סלימאן עותמאן

מהנדס העירייה

 

3

נציג שר התחבורה

 

 

4

נציג השר לביטחון פנים

 

 

5

עומר זבידאת

חבר מועצה

חבר

6

סאלח שלאעטה

חבר מועצה

חבר

7

ח'אלד חמזה

חבר מועצה

חבר

 

149ו. ועדת בטיחות בדרכים

 1. המועצה תבחר ועדה לבטיחות בדרכים שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לבטיחות בדרכים; הועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותפקח על ביצוע התכניות המאושרות.
 2. חברי הועדה יהיו:
  1. ראש העיריה או סגנו שהוא ממלא מקומו הקבוע, והוא יהיה היושב ראש.
  2. מהנדס העיר ומנהל אגף החינוך, או מי שכל אחד מהם הסמיכו, מבין עובדי העיריה, לעניין זה.
  3. חברי מועצה או בעלי תפקידים אחרים בעירייה, כפי שיקבע ראש העיריה בכפוף להוראות סעיף קטן (ג).
  4. נציג שר התחבורה, שימנה שר התחבורה.
  5. נציגי גופים העוסקים בבטיחות בדרכים, ונציגי השכונות המצויות בתחום העיריה, כפי שיקבע ראש העיריה בכפוף להוראות סעיף קטן (ג).
  6. נציג השר לביטחון הפנים שימנה מפקד המרחב שבתחום סמכותו נמצאת העיר.
 3. מספר חברי הועדה יהיה כלהלן:
  1. בעירייה שמספר תושביה אינו עולה על 30,000 - 9.
  2. בעירייה שמספר תושביה עולה על 30,000 אך אינו עולה על 100,000 - 12.
  3. בעירייה שמספר תושביה עולה על 100,000 - 15.

 

ועדה לקידום מעמד הילד – סעיף 149ז

מספר

שם חבר המועצה

סיעה

תפקיד

1

מוניב טרביה

חבר מועצה

יו"ר

2

אשרף ח'לאילה

חבר מועצה

חבר

3

עומר זבידאת

חבר מועצה

חבר

4

נביה אבו סאלח

מנהל אגף חינוך

 

5

פתחי אבו יונס

מנהל אגף רווחה

 

6

 

מנהל בית ספר

 

7

 

נציג ארגון המורים העל יסודיים

 

8

 

נציג הסתדרות המורים

 

9

 

יו"ר מועצת תלמידים

 

10

 

יו"ר ועד הורים יישובי

 

11

 

מפקד תחנת המשטרה

 

12

 

נציג תנועות הנוער

 

13

 

נציג ארגון התנדבותי

 

 

149ז. ועדה לקידום מעמד הילד

 1. המועצה תבחר ועדה שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות לקידום מעמד הילד ובני הנוער, להגן עליהם ולהבטיח את זכויותיהם, לרבות מימוש עקרונות של טובת הילד, אי אפליה, הזכות להתפתחות בתנאים נאותים וזכותם של ילדים ובני נוער להשמיע את דעתם ולהשתתף בצורה נאותה בקבלת החלטות הנוגעות לענייניהם.
 2. חברי הועדה יהיו:
  1. שלושה עד חמישה חברי מועצה.
  2. מנהל אגף החינוך.
  3. מנהל אגף הרווחה או מנהל המחלקה לשירותים ציבוריים.
  4. אחד ממנהלי בתי הספר בעיר.
  5. נציג ארגון המורים העל-יסודיים.
  6. נציג ארגון מורי אגודת ישראל - בעיר שבה פועל מוסד חינוך שמוריו חברים בארגון; בפסקה זו, "מוסד חינוך" - מוסד חינוך חובה כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התשי"ט-1949.
  7. נציג הסתדרות המורים.
  8. יושב ראש מועצת התלמידים העירונית.
  9. יושב ראש ועד ההורים העירוני.
  10. מפקד תחנת המשטרה שבתחום סמכותו נמצאת העיר.
  11. נציג תנועות הנוער בעיר.
  12. נציג ארגון התנדבותי שענינו קידום עניני ילדים ונוער.
  13. חברים נוספים, כפי שתקבע המועצה.

 

ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרוק – סעיף 149ח (לא רלוונטי)

 

ועדת חינוך – סעיף 149ט

מספר

שם חבר המועצה

סיעה

תפקיד

1

ספואת אבו ריא

ראש העירייה

יו"ר

2

מהדי טרביה

חבר מועצה

חבר

3

מוחמד זבידאת

חבר מועצה

חבר

4

איהאב אבו יונס

חבר מועצה

חבר

5

ג'מאל גנאים

חבר מועצה

חבר

6

 

מנהל בית ספר יסודי

 

7

 

מנהל בית ספר על יסודי

 

8

 

נציג ועד הורים יישובי

 

9

 

יו"ר מועצת תלמידים

 

 

149ט. ועדת חינוך

 1. המועצה תבחר ועדת חינוך שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לחינוך; הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התבניות המאושרות, כן תייעץ הוועדה למועצה בתחומים כאמור.
 2. חברי הוועדה יהיו:
  1. ראש העיריה או ממלא מקומו לפי הוראות סעיף 14(ג) בחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975, והוא יהיה היושב ראש.
  2. שלושה עד שישה חברי מועצה, בכפוף להוראות סעיף קטן (ג).
  3. שני נציגים של בתי ספר שבתחום שיפוטה של העיריה, שהם מנהלי בית ספר או סגניהם, האחד מבית ספר שניתן בו חינוך יסודי שייבחר על ידי הסתדרות המורים, והאחר מבית ספר שניתן בו חינוך על–יסודי שייבחר על ידי ארגון המורים העל–יסודיים.
  4. נציג ועד ההורים העירוני.
  5. יושב ראש מועצת התלמידים העירונית, ואולם אם אין הוא זכאי להצביע בבחירות לעירייה לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, תבחר מועצת התלמידים העירונית נציג אחר במקומו הזכאי להצביע בבחירות כאמור.
 3. מספר חברי המועצה שיכהנו בוועדת החינוך מכוח סעיף קטן (ב)(2) ייקבע על ידי המועצה, כך שכלל מספר החברים בוועדה יהיה בלתי זוגי.

 

ועדה לאיכות הסביבה – סעיף 149י

מספר

שם חבר המועצה

סיעה

תפקיד

1

איהאב אבו יונס

חבר מועצה

יו"ר

2

ח'יר זבידאת

חבר מועצה

חבר

3

ג'מאל גנאים

חבר מועצה

חבר

4

וליד אבו סאלח

חבר מועצה

חבר

5

ג'אד ח'לאילה

מנהל מח' התברואה

 

6

 

נציג ציבור

 

7

 

נציג ציבור

 

 

149י. ועדה לאיכות הסביבה

 1. המועצה תבחר ועדה לאיכות הסביבה שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני קיימא של הסביבה; הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות.
 2. חברי הוועדה יהיו:
  1. ארבעה חברי מועצה.
  2. עובד בכיר שהוא האחראי לתחום איכות הסביבה בעירייה.
  3. שני נציגי ציבור שהם תושבי העיר; את האחד תבחר המועצה בהתייעצות עם ארגונים מקומיים שעניינם בשמירת איכות הסביבה ואת האחר יבחרו ארגונים מקומיים כאמור, ובאין ארגון מקומי, תבחר המועצה את האחד בהתייעצות עם ארגון ארצי ואת האחר יבחר ארגון ארצי.
 3. לדיוני הוועדה יוזמן דרך קבע נציג ארגון ארצי ונציג השר להגנת הסביבה.
 4. בסעיף זה, "ארגון ארצי" - גוף ציבורי המנוי בחלק א' של התוספת בחוק ייצוג גופים ציבוריים שעניינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה), התשס"ג-2002.

 

ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים – סעיף 149יא

מספר

שם חבר המועצה

סיעה

תפקיד

1

אשרף ח'לאילה

חבר מועצה

יו"ר

2

עומר זבידאת

חבר מועצה

חבר

3

מוחמד זבידאת

חבר מועצה

חבר

4

פתחי אבו יונס

מנהל אגף הרווחה

 

5

נביה אבו סאלח

מנהל מחלקת החינוך

 

6

 

נציג ציבור

 

7

 

נציג ציבור

 

8

 

מנהל בית ספר

 

9

 

נציג הרשות למאבק בסמים

 

 

149יא. ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים

 1. המועצה תבחר ועדה שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות לקידום טיפול מקיף במאבק בנגע הסמים המסוכנים, לגבי מניעה, שיקום וטיפול, לרבות טיפול בהשלכות הנובעות מהתמכרות לסמים וכן חינוך והסברה, בין השאר, לעניין הדין בשימוש בסמים; הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות.
 2. חברי הוועדה יהיו:
  1. שלושה חברי מועצה לכל היותר, בכפוף להוראות סעיף קטן (ג), שאחד מהם יהיה היושב ראש, כפי שתבחר המועצה.
  2. מנהל אגף הרווחה או מנהל המחלקה לשירותים חברתיים.
  3. מנהל מחלקת חינוך.
  4. שני נציגי ציבור, שיבחר ראש העיריה באישור המועצה.
  5. מנהל בית ספר בתחום שיפוטה של העיריה, שניתן בו חינוך על–יסודי, שימנה מנהל מחלקת חינוך.
  6. נציג הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול שימנה מנהל הרשות.
 3. מספר חברי המועצה שיכהנו בוועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים מכוח סעיף קטן (ב)(1) ייקבע על ידי המועצה, כך שכלל מספר החברים בוועדה יהיה בלתי זוגי.

 

ועדה למיגור אלימות – סעיף 149יב

מספר

שם חבר המועצה

סיעה

תפקיד

1

ספואת אבו ריא

ראש העירייה

יו"ר

2

קאסם אבו ריא

מנכ"ל העירייה

 

3

נביה אבו סאלח

מנהל מחלקת חינוך

 

4

ג'אד ח'לאילה

מנהל מחלקת תברואה

 

5

אחמד ח'לאילה

מנהל מדור חירום

 

6

פתחי אבו יונס

מנהל מחלקת הרווחה

 

7

 

יועץ לעניין אזרחים ותיקים

 

8

 

נציגי משטרת ישראל

 

9

מוניב טרביה

חבר מועצה

חבר

10

ח'יר זבידאת

חבר מועצה

חבר

11

 

נציגי ארגונים

 

12

 

נציגי ארגונים

 

 

149יב. ועדה למיגור אלימות

 1. המועצה תבחר ועדה שתפקידה לאסוף ולנתח נתונים הנוגעים למעשי האלימות, העבריינות והפשיעה בתחום העירייה, לבחון את התכניות הקיימות להתמודדות עם מעשים אלה ולגבש תכניות חדשות; הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות.
 2. חברי הוועדה יהיו:
  1. ראש העירייה או סגנו שהוא ממלא מקומו הקבוע, והוא יהיה היושב ראש.
  2. המנהל הכללי של העירייה.
  3. מנהל אגף החינוך בעירייה.
  4. מנהל אגף הפיקוח בעירייה.
  5. מנהל הביטחון בעירייה.
  6. מנהל אגף הרווחה או מנהל המחלקה לשירותים חברתיים בעירייה.
  7. היועץ לענייני אזרחים ותיקים בעירייה.
  8. נציג אחד או יותר של משטרת ישראל, כפי שיקבע מפקד המרחב שבתחום סמכותו נמצאת העירייה.
  9. שני חברי המועצה לכל היותר.
  10. חברים נוספים ובין השאר נציגי ארגונים העוסקים בזכויות נפגעי עבירה.
 3. באישור הוועדה, ניתן למנות ממלא מקום זמני במקומו של חבר הוועדה, אם הדבר מוצדק בנסיבות העניין.

 

ועדת ההנדסה / שפ"ע

מספר

שם חבר המועצה

סיעה

תפקיד

1

סאלח שלאעטה

חבר מועצה

יו"ר

2

ח'יר זבידאת

חבר מועצה

חבר

3

עומר זבידאת

חבר מועצה

 

4

ח'אלד חמזה

חבר מועצה

 

5

וליד אבו סאלח

חבר מועצה

 

 

 

 

ועדת הרווחה

מספר

שם חבר המועצה

סיעה

תפקיד

1

עומר זבידאת

חבר מועצה

יו"ר

2

ח'יר זבידאת

חבר מועצה

חבר

3

מהדי טרביה

חבר מועצה

חבר

4

מוחמד זבידאת

חבר מועצה

חבר

5

ח'אלד ח'לאילה

חבר מועצה

חבר

 

 

 

ועדה חקלאית – סעיף 151

מספר

שם חבר המועצה

סיעה

תפקיד

1

וליד אבו סאלח

חבר מועצה

יו"ר

2

ג'מאל גנאים

חבר מועצה

חבר

3

מהדי טרביה

חבר מועצה

חבר

4

 

נציג חקלאים

 

5

 

נציג חקלאים

 

6

 

נציג חקלאים

 

7

 

נציג חקלאים

 

8

 

נציג חקלאים

 

9

 

נציג חקלאים

 

 

 

153. מספר חברי הועדה והרכבה

 1. מספר חברי הועדה יהיה מספר הניתן לחלק לשלושה, אך לא יעלה על שנים-עשר חברים, הכל לפי שתחליט המועצה או, באין החלטת המועצה, כפי שיקבע השר, בהתאם להוראות שבתוספת השלישית.
 2. הרכב הועדה יהיה: שני שלישים שייבחרו לפי ההוראות שבתוספת השלישית (להלן - נציגי החקלאים) ושליש אחד שייבחר על ידי המועצה ושאחד מהם, לפחות, יהיה חבר המועצה; כל חברי הועדה יהיו חקלאים, פרט לאחד שיכול להיות לא-חקלאי, אם הוא חבר המועצה שנבחר על ידיה לוועדה.

 

154. הנציגים החקלאים שבוועדה

 1. העירייה תערוך את הבחירות של נציגי החקלאים בהתאם להוראות התוספת השלישית; הבחירות יהיו שוות, ישירות וחשאיות, אולם לפי דרישת שלושים וחמישה אחוז של החקלאים יהיו הבחירות גם יחסיות; דרישה כאמור תוגש בדרך ובמועד שנקבעו בתוספת השלישית.
 2. נציג החקלאים שנעדר מישיבות הועדה שלושה חדשים רצופים, או משלוש ישיבות רצופות - אם היו בשלושה חדשים פחות משלוש ישיבות - יחדל להיות חבר הועדה, אלא אם כן נעדר מחמת מחלה או שירות בצבא-הגנה לישראל, או ברשות הועדה.

 

155. פסילת חברות בוועדה על פסילת חברותו של חבר-ועדה יחולו, בשינויים המחויבים לפי העניין, הוראות הסעיפים 120, למעט פיסקה (1), ו-121.

 

 

156. יושב ראש הועדה וסגנו

לוועדה יהיה יושב-ראש וסגן יושב-ראש שיתמנו על ידי המועצה מתוך רשימת המועמדים שהועדה תציע והמועצה רשאית לדרוש שיוצעו לה לכל תפקיד כאמור שני מועמדים לפחות; בהעדר היושב-ראש ימלא סגן היושב-ראש את מקומו; עד שיתמנה יושב-ראש הועדה, יהיה הוותיק שבין חברי הוועדה, ובין בעלי ותק שווה — הקשיש שבהם, יושב-ראש הועדה.


 

ועדות שהרכבן קבוע בדין (לא לדיון).

 

ועדה מקצועית / ועדת השלושה – חוזר מנכ"ל

מספר

שם חבר הוועדה

תפקיד

1

קאסם אבו ריא

מנכ"ל העירייה

2

מודר אבו סאלח 

גזבר העירייה

3

שאדי גנטוס

יועמ"ש העירייה

 

 

 

ועדת הפיטורין – סעיף 171א

מספר

שם חבר הוועדה

תפקיד

1

קאסם אבו ריא

מנכ"ל העירייה

2

מודר אבו סאלח 

גזבר העירייה

3

שאדי גנטוס

יועמ"ש העירייה

 

171א. פיטורי עובדים אחרים

עובד העיריה שאינו מהעובדים המנויים בסעיף 171:

 1. יפטרו ראש העיריה על פי החלטת בית דין למשמעת לפי חוק המשמעת.
  1. רשאית לפטרו ועדת פיטורים שחבריה הם: גזבר העיריה, המנהל הכללי של העיריה ובאין מנהל כללי - מנהל כוח האדם בעירייה, וכן היועץ המשפטי של העיריה - אם הפיטורים היו שלא מחמת עבירת משמעת כמשמעותה בחוק המשמעת.

 

ועדת ההקצאות – חוזר מנכ"ל

מספר

שם חבר הוועדה

תפקיד

1

קאסם אבו ריא

מנכ"ל העירייה

2

מודר אבו סאלח 

גזבר העירייה

3

שאדי גנטוס

יועמ"ש העירייה

4

סלימאן עותמאן

מהנדס העירייה

5

מנאל זבידאת

אחראית נכסים

 

 

 

ועדת תמיכות – חוזר מנכ"ל

מספר

שם חבר הוועדה

תפקיד

1

קאסם אבו ריא

מנכ"ל העירייה

2

מודר אבו סאלח 

גזבר העירייה

3

שאדי גנטוס

יועמ"ש העירייה

 
 
 
 
 
 

רשימת נציגי הציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם

 ביום 27/7/2021 נכנסו לתוקפן  תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) (תיקון), התשפ"א – 2021. ע"פ התקנות החדשות, ראש הרשות יקבע לפחות אחת לשנה רשימה של חמישה נציגי ציבור

שישמשו כנציגים בוועדת הבחינה למכרזים לקבלת עובדים חדשים. להלן רשימת נציגי הציבור שנקבעו :

מספר  שם 
1

סוהילה שואהנה

2

חסן דגים

3

אחמד אבו סאלח

4

האלה חלאילה

5

קאסם טרביה