העירייה מקדמת פרויקטים בתחומי הבינוי והתשתיות לפיתוח העיר, תוך מיצוי משאבים מתוקף החלטת הממשלה 922.