1. כל הדרישות הכלליות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בהן, ככל שהינן רלוונטיות לעסקו (זאת בנוסף לאמור בפרק "דרישות פרטניות מעסקים").
   
 2. העמידה בדרישות אלו אינה פוטרת את מבקש הרישיון ממילוי כל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לעיסוקיו ודרישות כל דין החל עליו אף אם אינן מפורטות כאן.
   
 3. מבקש הרישיון בתחומי עיריית סח'נין, יפעיל את עסקו בהתאם לחוקי העזר העירוניים הרלבנטיים לפעילות עסקו.
   
 4. על מבקש הרישיון או מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר ו/או הוראות היתר הבניה החלים על העסק הרלוונטי.
   
 5. במידה וקיימים/מופעלים בעסק, עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע''ג - 2013 (למשל – אטליז הנמצא במרכול), יחולו עליהם גם התנאים המסוימים שבמפרט, לגבי כל אחד מאותם עיסוקים.
   
 6. כל שינוי בהוראות כל דין, החל על העסקים נשוא דרישות אלה, יחול עליהם מיום פרסומו כדין ויחייב את העסקים.