מבקש הרישיון יקיים את כל הדרישות המופיעות

 1. מבקש הרישיון יפנה את הפסולת הנוצרת בעסקו למכלי אשפה ירוקים שירכשו על ידי מבקש הרישיון.
   
 2. כמות מכלי האשפה, נפחם ומיקומם, בהתייחס לכל עסק, ייקבעו על ידי מחלקת שיפור פני העיר (שפ"ע) בעירייה, בהתאם לגודל העסק, עיסוקו, מיקומו בעיר ותדירות הפינוי מהאזור בו נמצא העסק. הפרטים האמורים יועברו למבקש הרישיון על ידי מחלקת שפ"ע.
   
 3. במהלך 3 השנים הקרובות, עסקים שיוגדרו על ידי הרשות כיוצרים כמות גדולה של פסולת, יחויבו לפנות את הפסולת הנוצרת בעסקם, על חשבונם, באמצעות קבלנים מאושרים על פי חוק ולאתרים מאושרים על פי חוק או באמצעות הרשות - הכול על פי הנהלים שייקבעו מעת לעת על ידי העירייה ושיימסרו למבקש הרישיון.
   
 4. מבקש הרישיון המפנה את הפסולת הנוצרת בעסקו באמצעות קבלנים, כאמור בסעיף 3 (ולא אמצעות העירייה), ישמור בעסק את מסמכי הפינוי המאשרים הטמנת הפסולת באתר מאושר, למשך 3 שנים לפחות ויציגן לרשות לבדיקה – על פי דרישה.
   
 5. פסולת נייר, זכוכית, ו/או כל זרם אחר שהוא בר מחזור, יפונו על ידי מבקש הרישיון לפחים ייעודיים שיוצבו על ידי הרשות ו/או לאתר מחזור מאושר על פי חוק.
   
 6. פסולת אלקטרונית תפונה על פי ההסכמים שיהיו קיימים מעת לעת עם הגוף המוכר על ידי מדינת ישראל לטיפול בסוג פסולת זה.
   
 7. בכל מקרה שהוראות הדין יקבעו חובת מחזור בתחומים נוספים ו/או חובת מחזור שונה מן המפורט בפרק זה, יחולו הוראות הדין.
   
 8. בנוסף, כל עסק שאגב פעילותו מייצר פסולת קרטונים, יטפל בפסולת זו על פי אחת מהאפשרויות הבאות:
  1. יוציא את הקרטונים, משוטחים וקשורים, על פי הנחיות הרשות, בשעות ובמועדים שייקבעו ויפורסמו על ידי הרשות מעת לעת.
  2. ישליך את הקרטונים לכלוב ייעודי שהוצב על ידי הרשות.
  3. עסקים מסוימים שיוגדרו על ידי העירייה, בהתאם לשיקול דעתה בהסתמך על גודל העסק וכמות פסולת הקרטון הנוצרת בו, יחויבו לרכוש ולהפעיל מכבש קרטון ויפנו את פסולת הקרטון, על חשבונם, לקבלן מאושר על פי דין. מבקש הרישיון ישמור את מסמכי הפינוי המאשרים הטמנת הפסולת באתר מאושר, בעסק, למשך 3 שנים לפחות ויציגן לרשות לבדיקה – על פי דרישה. 
  4. חל איסור מוחלט על שפיכת פסולת לכלובי קרטון או למכלים אחרים המיועדים לפסולת ברת מחזור.
  5. מבקש הרישיון שבעסקו נוצרת פסולת של מזון מן החי, כגון בשר או דגים, יאסוף את הפסולת האמורה בשקיות פלסטיק עבות וקשורות היטב, ויפנה את השקיות לכלי אצירת האשפה או למכולה סגורה, שתידרש על ידי הרשות מעסקים מסוימים, בתדירות של אחת ליום לפחות.
  6. מבקש הרישיון יטאטא וינקה את המדרכה הגובלת בעסקו, יאסוף את האשפה שנמצאה על המדרכה הגובלת בעסק וישמור על המראה והמצב התקין והנקי של עסקו - לרבות החזית, בכל עת.