מכשירים למניעת זרימה חוזרת (מז"ח)

כל עסק, כהגדרתו בתוספת לתקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב - 1992 [לבירור אם רלבנטי לעסק שלך], יתקין מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן מז"ח), בקטע הצינור שבו מקבל העסק את המים שלו מתאגיד המים העירוני – מי גליל, כאמור בתקנות. מבקש הרישיון ישלח למחלקת רישוי עסקים ותאגיד המים מי גליל את אישור התקנה של המז"ח.

 1. מבקש הרישיון יחזיק את המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך – כהגדרתו בתקנות האמורות (באחריותו המלאה ועל חשבונו של מבקש הרישיון) .
 2. במידה ונתגלו בבדיקה זו ליקויים, יתקן מבקש הרישיון את הלקויים, מידית ויבצע בדיקה חוזרת למז"ח, על ידי מתקין מוסמך.
 3. תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך ו/או הבדיקה החוזרת, יועברו למחלקת רישוי עסקים ותאגיד מי הגליל ובמקביל יישמרו בחזקת מבקש הרישיון ל-3 שנים לפחות.

 

שפכים

 1. שפכים תעשייתיים (לא סניטרים) שמקורם מפעילות העסק ,יוזרמו למערכת הביוב העירונית רק לאחר שעמדו בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014.
 2. מבקש הרישיון של אחד מסוגי העסקים המוזכרים בתוספת השלישית של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 נדרש לבצע דיגום שפכים.
 3. מבקש הרישיון יממן את עלות ביצוע הדיגומים שיתבצעו אצלו על ידי תאגיד המים העירוני - מי הגליל בהתאם לתעריפים שנקבעו בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תשע"א-2009.
 4. מבקש הרישיון מבין העסקים החייבים בדיגום, כמפורט בסעיף ב', יתקין על חשבונו שוחת דיגום בתא הביוב האחרון של העסק, לפני נקודת התחברותו לביוב העירוני, או במקום אחר, כפי שיורה לו תאגיד המים מי גליל. במידה וקיימות מספר נקודות הזרמה לביוב העירוני, תותקן נקודות הדיגום על פי דרישת תאגיד המים מי גליל.
 5. בכל מקרה של חשש לחריגה מערכי הסף הרלוונטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד - 2014, באחריותו המלאה של מבקש הרישיון לדווח על כך למי הגליל באופן מידי, ולפעול בהתאם להנחיות התאגיד והמשרד להגנת הסביבה, על מנת להביא לתיקון התקלה.
 6. מפעלים לעיבוד מזון לסוגיו (לרבות חמוצים, בשר, דגים ועופות, חלב ומוצריו), יידרשו להקים מתקן קדם טיפול לטיפול בשפכים על מנת להביאם לערכים הנדרשים בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 .
 7. בכל מקרה בו הותקן בעסק מתקן לטיפול בשפכים (לרבות מפריד שומנים), שוחת הדיגום תוקם ביציאה ממתקן הטיפול בשפכים ולא כנדרש בסעיף ב'.
 8. עסק מסוג בית בד יפריד את זרם "מי העקר" מזרם השפכים התעשייתיים ו/או הסניטריים יאגור אותם בנפרד ויטפל בהם על פי חוק ודרישות המשרד להגנת הסביבה.