הגדרת בשר לצורך פרק זה:  בשר עופות, דגים ובקר או חלק ממנו, טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן, טחון או מעובד בדרך כל שהיא לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר.

 1. מבקש הרישיון יעמוד בכל האמור בחוקים רלבנטיים קיימים ו/או חוקים אשר יחוקקו במקומם או בנוסף להם.
 2. מבקש הרישיון יעמוד בכל האמור בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ"ג – 1983 לרבות הדרישות הנוספות לתקנות אלו ופרוט חלק מדרישות תקנות אלו המופיעות להלן:
  1. מבקש הרישיון לא ירכוש בשר, מחוץ לעיר סח'נין אלא אם כן הבשר מלווה בתעודת בריאות וטרינרית שחתומה על ידי הרופא הווטרינרי של המפעל ממנו נרכש הבשר.
  2. מבקש הרישיון לא יקבל, לא יחזיק, לא ימכור, לא יכניס ולא ירשה לאחר להחזיק או למכור או להכניס בשר לעסק, שלא עבר בדיקת משנה אצל הווטרינר העירוני  או מי שהוסמך מטעמו וקבל חותמת שהבשר "נבדק והותר".
  3. מבקש הרישיון שרכש בשר שמקורו בעיר סח'נין, ישמור בעסק את העתקי כל תעודות המשלוח או החשבוניות והקבלות בגין רכישתו. התעודות תשמרנה בבית העסק במשך 3 חודשים לפחות ממועד הרכישה ותוצגנה לווטרינר העירוני לבדיקה – על פי דרישתו.
  4. מבקש הרישיון לא יאחסן בשר, באותו מקרר, יחד עם ירקות, סלטים וגבינות.
  5. מבקש הרישיון לא יגיש בשר ומוצריו שהופשרו או חוממו, יום או יותר לפני יום ההגשה.
  6. מבקש הרישיון לא יקפיא בשר טרי או בשר אחרי הפשרה.
  7. מבקש הרישיון לא ישווק ולא ישמיד בעצמו בשר שפג תוקפו. השמדה כאמור תיעשה על ידי הווטרינר העירוני בלבד.
  8. מקום הכנת בשר בעסק יהיה סגור עם דלתות וחלונות מרושתים למניעת חדירת מכרסמים, עופות ובעלי חיים אחרים.
  9. כל מוצרי המזון הגולמיים אשר מוחזקים בעסק יהיו עם תווית מקורית של היצרן אשר תעיד על מקורם ועל התאריך האחרון המותר למכירתם.
  10. אין להחזיק/ לאחסן/ למכור בעסק מוצרי מזון שהתאריך האחרון לשיווקם פג.