1
הוראות למילוי הטופס
2
פרטים אישיים
3
פרטי המוכר/ת
4
פרטי הקונה

הוראות למילוי הטופס

 1. העברת זכויות בנכס מותנית בהמצאת אישור עירייה המופנה אל רשם המקרקעין שלפיו כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס סולקו במלואם
 2. ככל שתיבדק הבקשה, ייתכן ויידרשו מסמכים נוספים, מסמכים אלו מהווים בסיס להגשת הבקשה. 
 3. יש לפרוע את כל החובות הרובצים על הנכס במזומן או בהמחאה בנקאית ולפרוע שקים דחויים אשר ניתנו וטרם הגיע זמן פירעונם
 4. יש לשלם אגרה ע"ס 47 ₪ בגין חלק מחלקה, 320 ₪ בגין חלקה שלמה. 
 5. משך הטיפול בבקשה :  בין 21-45 ימי עסקים בהתאם לסוג הבקשה. 
 6. משך זמן טיפול של בקשה שנדרש עבורה טיפול שמאי חיצוני הינו עד כ-90 ימי עסקים.

לתשומת לבכם  -

האישור לטאבו יישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שתירשם בבקשה.

אנא בדקו והקפידו על כתובת תקינה ונכונה.

למען הסר ספק, רשם המקרקעין לא מחייב הצגת אישור טאבו מקורי וניתן להציג העתק של האישור.

בקשה ללא כתובת דואר אלקטרוני , תמתין לאיסוף עצמי במשרדי העירייה.  

הנחיות להגשת מסמכים למבקשי אישור לטאבו : 

אישור היעדר חובות לרשם המקרקעין לצורך רישום 

 • נסח טאבו מחודש אחרון 
 • הסכם מכר הכולל מועד מסירת חזקה
 • במידה ויש שוכרים בנכס, חוזה שכירות עדכני.
 • הסכם קומבינציה במידת הצורך.

אישור היעדר חובות לרשם המקרקעין לצורך קבלת משכנתא

 • נסח טאבו מחודש האחרון
 • שטרות משכנתא חתומים ע"י הבנק.
 • במידה וישנם שוכרים הנכס, חוזה שכירות עדכני.

אישור היעדר חובות לרשם המקרקעין לצורך העברה אגב גירושין- 

 • נסח טאבו מחודש אחרון 
 • הסכם גירושין וחלוקת הנכס.
 • במידה ויש  חוזה קניית/ המחאת  זכויות בנכס.
 • במידה וישנם שוכרים בנכס, חוזה שכירות.
 • ככל והסכם הגירושין קובע שהצדדים יחתמו על חוזה / תצהירים או כל התחייבות אחרת בקשר לנכס, יש להמציא את המסמכים הרלוונטיים בהתאם. 

אישור היעדר חובות לרשם המקרקעין לצורך אישור העברה ללא תמורה- 

 • נסח טאבו מחודש אחרון 
 • תצהירי העברה ללא תמורה של מקבל נותן/ הסכם מתנה חתום ע"י שני הצדדים.
 • במידה ויש שוכרים בנכס, חוזה שכירות עדכני.

אישור היעדר חובות לרשם המקרקעין לצורך העברה אגב ירושה- 

 • נסח טאבו מחודש אחרון 
 • צו ירושה וצו קיום צוואה.
 • במידה ויש שוכרים בנכס, חוזה שכירות עדכני

תוספות 

 • בעסק/משרד- יש לצרף תשריט בית משותף צבעוני מהטאבו, בנוסף לכל המסמכים הדרושים.

 

 

כתובת הנכס: 

כפי שמופיע מנסח טאבו

 

 

 

 


  

הצהרה * שדה חובה

Browser not supported

הרינו להודיעך כי חלה עליך חובה חוקית למסירת המידע לשם החזקתו או שימוש בו כמאגר מידע.

המידע ישמש למטרת מתן אישור היעדר חובות לרשם המקרקעין.