1
הקדמה
2
פרטי המבקש
3
פרטי הנכס וסיבת ההשגה
4
נימוקי המשיג וטפסים רלוונטים
5
סיום

טופס השגה על חיוב ארנונה

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד

תושב יקר, לתשומת ליבך כלהלן:

 1. בהתאם לקבוע בחוק, מחזיק בנכס רשאי להגיש השגה בכתב על קביעת חיוב הארנונה לשנה הנוכחית,
  תוך 90 יום מתאריך קבלת הודעת התשלום. את ההשגה יש להגיש למנהל הארנונה מהסיבות הבאות:
  א. הנכס אינו מצוי באזור המצוין בהודעת התשלום.
  ב. נפלה טעות בהודעת התשלום בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
  ג. אינו המחזיק בנכס כמשמעו בפקודת העיריות.
  ד. היה הנכס עסק שהוא אינו בעל שליטה או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס.
   
 2. על מנהל הארנונה להשיב להשגה בתוך 60 ימים מיום קבלתה .
   
 3. ניתן לערער תוך 30 יום מיום קבלת התשובה, לועדת הערר של הרשות המקומית.
   
 4. על החלטת ועדת הערר ניתן לערער תוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה, לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית

חשוב לדעת:

 1. הגשת השגה אינה דוחה את מועד התשלום, ואין בהגשת השגה כדי לעכב הליכי אכיפה.
 2. יש לצרף מסמכים התומכים בנושאי ההשגה.

פרטי המבקש (המחזיק בנכס):

 

במידה שהוא שונה ממספר הטלפון של ממלא הטופס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הריני מצהיר/ה בזה כי כל הפרטים הרשומים והמצורפים לבקשתי, מדויקים ומלאים, וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שהתבקשתי למלא. ידוע לי כי עיריית סח'נין תהא רשאית לבדוק את נכונות הפרטים שמסרתי בבקשתי, בכל האמצעים העומדים לרשותה בחוק. ידוע לי כי דווח חלקי ו/או כוזב בבקשתי זו הינה עבירה על החוק .

Browser not supported